Zahraniční účastníci traumatologické konference ocenili její vysokou úroveň - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Zahraniční účastníci traumatologické konference ocenili její vysokou úroveň

zdroj: KZ

Ústí nad Labem | Traumatologickou konferenci s mezinárodní účastí k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem + AOTrauma sympózium - Infekt v kostní chirurgii uspořádala v minulém týdnu Klinika...

 

úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Lékařská sekce jednala v ústeckém Clarion Congress Hotelu, sesterská ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v nemocničním komplexu na Severní Terase.
V průběhu ústeckého setkání předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ocenění Prof. Dr. med. Hansi Zwippovi z oddělení úrazové a rekonstrukční chirurgie Univerzitní nemocnice Carla Gustava Caruse v Drážďanech. „Vážím si práce traumatologů a jsem rád, že v této oblasti dochází k intenzivní mezinárodní spolupráci. Za přínos v tomto oboru chci poděkovat panu profesoru Zwippovi, ocenit jeho celoživotní práci a vyslovit dík za dlouholetou spolupráci s českými kolegy, kdy pomohl vychovat skupinu chirurgů-traumatologů v krajské nemocnici. Věřím, že tato spolupráce bude vzájemným přínosem i v budoucnu,“ řekl Oldřich Bubeníček.
Profesor Zwipp vychoval skupinu traumatologů nohy Masarykovy nemocnice stážemi na jeho pracovišti, přednáškami, konzultacemi i společnými operacemi probíhajícími na pracovištích v Ústí i Drážďanech. Činnost, které se věnuje od roku 2006, přinesla výborné výsledky léčení poranění nohy u pacientů v celém Ústeckém kraji. Úroveň této péče výrazně převyšuje srovnatelnou oblast v jiných regionech České republiky.
„Úrazová chirurgie byla jedním z prvních oddělení, které se osamostatnilo z velikého oddělení chirurgie s více než čtyřmi sty lůžky, a které vedl MUDr. Jiří Rödling, zakladatel ústecké chirurgické školy, pozdější profesor chirurgie. Vedením oddělení pověřil primáře MUDr. Čestmíra Dolejšího, který oddělení zařadil svojí odbornou úrovní mezi přední pracoviště v Československu. Laťku jím nastavenou udrželi i další jeho následovníci v pozicích primářů, a to doc. MUDr. Oto Trefný a MUDr. Jan Houser. Ustavení oddělení klinikou pod vedením MUDr. Karla Edelmanna byla pak jen přirozeným završením vývoje traumatologie v ústecké Masarykově nemocnici,“ připomněl MUDr. Josef Liehne, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, který nad akcí převzal záštitu, je tato traumatologická konference příkladem další spolupráce Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice. 
„Výroční konference spojené s traumatologickým sympóziem na téma "Infekt v kostní chirurgii" se zúčastnilo více než 80 lékařů z Čech, Německa a Slovenska. Přednášky v odborné části se věnovaly celému spektru problémů zvoleného tématu, zahraničními účastníky byla vysoce hodnocena jejich formální i odborná úroveň. Sympatickým momentem bylo předání Medaile hejtmana Ústeckého kraje profesorovi Zwippovi z Drážďan, kterou byla oceněna jeho spolupráce s ústeckými traumatology. Ta se odrazila ve zlepšení péče o pacienty s poraněním nohy v našem regionu,“ zhodnotil akci MUDr. Petr Obruba z Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., odborný garant konference za lékařskou sekci.  
„Letošního, již pátého ročníku traumatologické konference všeobecných sester, který byl zaměřen na 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem, se během přednáškového dne zúčastnilo více než 90 sester. Konference byla rozdělena do tří bloků, ve kterých byly přednášky zaměřeny na multioborovou spolupráci, na součinnost s centrálními operačními sály, které jsou nedílnou součástí traumatologie, a také na historické ohlédnutí pod heslem „Vzpomínky jsou bohatstvím ušlé cesty, ohlédnouti se je moudré“. Příjemné prostředí, vhodně zvolené auditorium a vysoká úroveň přednášek ukázaly, že i sesterská práce prošla mnoha pozitivními změnami, které jdou ruku v ruce s úspěšným rozvojem traumatologie ve všech jejích disciplínách,“ připojila Ing. Bc. Soňa Brabcová z téhož zdravotnického pracoviště, která byla na konferenci odborným garantem sesterské sekce.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký