Dobrovolná dohoda pomáhá zlepšovat životní prostředí už čtvrtý rok - ODM 2016 - Český Metropol

ODM 2016

Dobrovolná dohoda pomáhá zlepšovat životní prostředí už čtvrtý rok

zdroj: Třinecké železárny

Praha | Pobyt dětí na ozdravném pobytu v Tatrách či jarní úklid biokoridoru řeky Olše. To jsou jen dvě z řady aktivit vyplývajících z Dobrovolné dohody Třineckých železáren a Ministerstva životního prostředí ČR. Platí...

 

do konce roku 2017. Díky ní se v průběhu loňského roku podařilo podniknout celou škálu aktivit, které pomohly životnímu prostředí. 
„Tato spolupráce na bázi dobrovolných dohod je z mého pohledu velmi důležitá. Vedle snížení znečištění ovzduší z domácích topenišť pomocí kotlíkových dotací, v nichž máme pro občany na výměnu starých neekologických kotlů do roku 2020 celkem 9 miliard korun, a snižování množství emisí z dopravy např. podporou alternativní dopravy považuji tyto dohody za jeden z velmi užitečných nástrojů pomáhajících k postupnému zlepšování kvality ovzduší v České republice,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. 
V rámci dobrovolné dohody firma plní každý rok šestnáct aktivit. Jednou z nich je organizování ozdravných pobytů pro děti, do nichž huť loni vložila 1,5 milionu korun. Desetidenní pobyty v lokalitě na úpatí Západních Tater absolvovalo jen loni téměř 260 dětí místních základních škol z Třinecka, tedy zhruba stejně jako v letech 2014 a 2015. Letos už odjelo na pobyt prvních 84 dětí z regionu Jablunkovska. 
„Ozdravné pobyty jsou pro nás srdeční záležitostí, protože děti si těch deset dnů v období topné sezóny opravdu užijí velkou dávku průzračného vysokohorského vzduchu. Ovšem je to jen jedna z mnoha aktivit vedoucích ke snižování dopadů výrobní činnosti na okolí hutě, které jsou součástí řízení firmy a patří u nás ke každodenním procesům,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.
Od roku 2014, kdy je dohoda platná, již Třinecké železárny (TŽ) vysadily stromy a další zeleň za více než 3 miliony korun. „Konkrétně v roce 2016 jsme v okolí i v areálu fabriky vysadili zeleň za téměř 1,2 miliony korun, z nichž čtvrtina putovala do stromů a keřů pro nový městský park. I letos budeme v dalších výsadbách pokračovat,“ přibližuje výrobní ředitel Česlav Marek. Loni také huť pomohla rozšířit populaci pstruhu potočního v řece Olši, když ve spolupráci s místními rybáři pustila do řeky 400 mladých ryb.
„Kromě těchto činností se samozřejmě intenzivně zabýváme modernizací výrobních zařízení včetně investic do odprášení, které od roku 2015 přesáhly tři miliardy korun. Výsledkem těchto investic je plnění limitů emisí prachu stanovených integrovanými povoleními a v konečném důsledku tedy významné snížení míry prašnosti v ovzduší,“ doplňuje výrobní ředitel. Šlo o investice do odprášení aglomerace II, rekonstrukci odsávání odléváren obou vysokých pecí, sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny, modernizaci koksovny a další. V letošním roce investice do ekologie přesáhnou 940 milionů korun.
Ministerstvo životního prostředí se v dobrovolné dohodě s Třineckými železárnami zavázalo pomáhat při administraci projektů z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), včetně notifikace v Evropské komisi, a také poskytovat maximální součinnost při realizaci ekologických a investičních projektů Třineckých železáren, včetně zohlednění ochrany těchto investic. 
V předchozím roce a letos bylo v OPŽP 2014–2020 schváleno k realizaci celkem  8 projektů k dalšímu omezení emisí Třineckých železáren, s požadavkem dotace 381 milionů korun. Předmětem těchto projektů je další snižování emisí prachu z některých technologických operací, jako je např. proces tzv. spékání železné rudy, válcování apod. 
Projekty zahrnují instalace dalších látkových filtrů či zařízení na odstraňování prašnosti z výrobních prostor a hotové by měly být do konce roku 2020, respektive 2023. Letos v červnu MŽP dále plánuje vyhlásit výzvu na projekty ke snižování emisí znečišťujících látek, zejména prachu, z průmyslových podniků, kde bude pro průmyslové podniky k dispozici minimálně 500 milionů korun. 
„V Moravskoslezském kraji MŽP uzavřelo postupně celkem tři dobrovolné dohody, které iniciují realizaci proekologických opatření nad rámec platné legislativy. Dohody motivují ke snížení emisí, opatřením na snížení prašnosti a také k zabezpečení ozdravných pobytů dětí z nejvíce postižených oblastí. Letos končí po dvou dohodách se společnostmi ArcelorMittal a BorsodChem i platnost dobrovolné dohody s Třineckými železárnami. Vzhledem k tomu, že plnění dohody běží výborně, uvažujeme o jejím prodloužení formou dodatku.  Zvláště v oblasti fugitivních emisí totiž stále vidíme prostor, kde lze nad rámec zákonných požadavků investovat do omezení těchto emisí, včetně prašnosti z areálu podniku,“ dodává náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová.  

Zdroj: Třinecké železárny

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » ODM 2016  

 » Kraje  » Praha  

 

Anketa

Myslíte, že je rozumné, aby si dítě mohlo od šesti let zvolit své pohlaví, jak navrhují různé genderové organizace?

Ano

30%

 

Ne

25.6%

 

Je mi to jedno

21.9%

 

Nemám k tomu dost informací

22.5%