ŘSD zahajuje výstavbu silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - Doprava - Český Metropol

Doprava

ŘSD zahajuje výstavbu silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I.

foto archiv

Brno | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 3. října výstavbu silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – první etapy. Stavba je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Realizací první a následně druhé etapy tohoto projektu bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská mosty, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

 

Stávající silnice je pouze dvoupruhová a je podél ní vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masívem v současné době prostorově neumožňuje vést vedle sebe po terénu čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci Velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Realizací stavby bude umožněna plynulá doprava v  celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu.

„V dokumentaci EIA bylo posuzováno přes deset variant řešení a výsledkem projednávání je souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k variantě s tramvají v tunelu, s oboustrannou galerií, která zajistí průchodnost území Žabovřeských luk a Wilsonova lesa“, představil stavbu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

První etapa prací zahrnuje úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po budoucí vyústění tramvajového tunelu na Žabovřeské. Dojde zde k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na dělený čtyřpruh, úpravě ramp mimoúrovňové křižovatky, opravě stávajícího silničního mostu, výměně a doplnění protihlukových opatření. Stavět se bude také nová obslužná komunikace a rekonstruovat tramvajová trať. Délka prací je stanovena na 20 měsíců. V průběhu první etapy naváže etapa druhá, která zahrnuje především ražbu tunelu a rozšíření silnice v jeho sousedství. Délku druhé etapy, a tím i celkovou délku stavby tohoto úseku VMO bude možné upřesnit po dokončení výběrového řízení na zhotovitele.

Trasa silnice I/42 tvoří městský okruh v Brně a zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude velký městský okruh jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i  cílové mimoměstské a  vnitroměstské dopravní vztahy a  tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunikacím.

 

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I

 

Hlavní trasa celého úseku VMO Žabovřeská I:

délka: 1800 m

kategorie: MR4d 20,25/80(60)

 

Investoři: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno

 

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno (STRABAG a. s., IMOS Brno, a. s., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.)

 

Cena stavby dle smlouvy: 416 mil. Kč (bez DPH) – 1. Etapa

 

Termín výstavby 1. etapy: Stavba se bude zprovozňovat postupně, kdy se prvně rozšíří a zprovozní komunikace ve směru na Pisárky a následně se bude rozšiřovat směr na Královo Pole, který se následně zprovozní. Termín dokončení je 20 měsíců od zahájení stavebních prací. Doprava bude po celou dobu vedena staveništěm. Významnější uzavírkou bude pouze rekonstrukce mostu MÚK Kníničská, která podle smlouvy nesmí trvat déle než 5 měsíců.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava