Více - Český Metropol

Více

Lesy ČR obnovují a zakládají větrolamy v Jihomoravském kraji

foto archiv

- Brno | Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích Znojemska, která jsou silně ohrožená větrnou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská unie, celkové náklady dosáhnou 12,5 milionů korun.

Kraj poskytne přes 22 milionů obcím

foto archiv

- Hradec Králové | Radní Královéhradeckého kraje doporučili schválit rozdělení finančních prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Za částku 22,5 milionu korun tak v jednotlivých obcích dojde k vybudování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod. O tomto doporučení rozhodnou krajští zastupitelé na květnovém jednání.

Zažíváme nejsušší jaro za posledních 50 let

foto archiv

- Praha | Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace, což se velice negativně promítá do stavu podzemních a povrchových vod.

Jablonec podporuje třídění bioodpadu

foto archiv

- Jablonec n/N | Zastupitelé v Jablonci schválili nové, vstřícnější podmínky pro zápůjčky kompostérů. V březnové první vlně si lidé podali 750 žádostí o zapůjčení domácího zahradního kompostéru. Ty se postupně vyřizují a někteří už mají svůj kompostér doma. Kompostéry bude jablonecká radnice vydávat do vyčerpání zásob. Po první vlně podávaných žádostí zůstalo v zásobě ještě téměř 450 kusů.

V Kraji Vysočina startuje Baterkománie

foto archiv

- Jihlava | Dvacet měst v Kraji Vysočina a také Krajský úřad Kraje Vysočina se zapojují do soutěže Baterkománie. Od 16. dubna do 15. října 2018 najdete ve všech zapojených městských úřadech sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou úředníci, ale i běžní občané odevzdávat použité baterie.

Na Rohanském ostrově vznikne území pro přírodu i rekreaci

foto archiv

- Praha | Na pravém břehu Vltavy bude v prostoru Karlína a Libně zahájena revitalizace stávajícího neutěšeného brownfieldu. Vznikne zde velká zelená plocha, která bude sloužit jak pro zachytávání povodňové vlny, tak i jako prostor pro rekreaci Pražanů.

Technické služby motivují třídit předškoláky

Foto archiv

- Chomutov | Technické služby v Chomutově pomáhají motivovat ke třídění odpadů i děti již od raného věku. Ty se seznamují s tříděním i s nakládáním s odpady při četných exkurzích.

Akci Ukliďme svět, ukliďme Česko organizuje i Ústí

Foto archiv

3. dubna 2018 - Ústí nad Labem | Město Ústí nad Labem se připojí k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos úklid, který organizuje magistrát, proběhne v sobotu 14. dubna 2018 v 10 hodin v Důlcích.

Praha má zajištěn svoz objemného odpadu

Foto archiv

- Praha | Pražští radní schválili nového provozovatele sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem a provozování mobilních sběrných dvorů. Byl vybrán na základě veřejné zakázky a je jím společnost „Pražské VOK a MSD“ - sdružení Pražských služeb, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku 87 680 244 korun bez DPH.

Kraj spolupracuje se společností EKO-KOM patnáct let

Foto archiv

- Jihlava | „Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Okolí pražské říčky Rokytky bude místem k relaxaci

Foto archiv

- Praha | Praha 8 zadala zpracování studie, která zmapuje možnosti revitalizace toku Rokytky. Na základě ní poté dojde k úpravám a vzniku příjemného místa k trávení volného času a relaxaci. Cílem revitalizace je zajištění co největší rozmanitosti okolí Rokytky, ale také opatření proti znečišťování říčky.

Strana výpisu

3 ...

 

 

Další informace: