Jan Hamáček: Zdravotníci jsou pro mne každodenní hrdinové - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Jan Hamáček: Zdravotníci jsou pro mne každodenní hrdinové

Zdroj: Metropol

Už rok s malými přestávka mi svírá svět koronavirus. Jak si
stojíme v boji s pandemií? Odpovídá ministr vnitra a předse-da Ústředního krizového štábu
Jan Hamáček

 

 

 

 

 

 

 

 Pane ministře, setkáváme se v době,

 

kdy nejen naše země čelí stále probíha-

jící epidemii Covid-19. Nabízí se proto

 

otázka, jak současnou situaci v České

republice vnímáte a hodnotíte?

 

Potvrzuje se, že pandemie sama od se-

be nezmizí. Už loni v létě jsem před

 

přílišným optimismem všechny, včet-

ně pana premiéra, který ve svých vi-

deích „Čau lidi“ naznačoval, že už bu-

deme žít jako dřív, varoval. A došlo

 

na má slova, že dokud nebude k dis-

pozici vakcína a nebude jí naočková-

na většina populace, je to soužití s vi-

rem soužitím s tygrem v kleci. Hnutí

 

ANO je po celou dobu pandemie spí-

še pro rozvolňování, pan premiér Ba-

biš měl spory s ministrem Vojtěchem

 

ohledně nošení roušek, pan ministr

 

Havlíček dlouhodobě propaguje mír-

nější postup. ČSSD je po celou dobu

 

opatrnější a po celou dobu se na zákla-

dě dat a čísel nakažených ukazuje, že

 

náš obezřetný postoj je ten správněj-

ší. Teď je situace o to těžší, protože se

 

nové mutace šíří rychleji a snadněji. To

nás nutí přijímat přísnější opatření. Ta

 

naštěstí začínají zabírat a počty naka-

žených pomalu klesají.

 

 Část lidí už je z opatření unavená,

ten čas, kdy se omezují, už vnímají

 

jako příliš dlouhý, co byste jim vzká-

zal? A nemáte někdy chuť opustit mi-

nisterskou funkci a odpočinout si?

 

Aby ještě nějakou dobu vydrželi. Ni-

koho nás omezení netěší, ale týkají se

 

nás všech. Obětujeme se všichni v zá-

jmu ochrany životů. Není to rozhodně

 

lehké, ale naprostá většina lidí to chá-

pe, restrikce dodržuje. Všichni už asi

 

bohužel máme ve svém okolí někoho,

kdo Covid prodělal, mnoho lidí přišlo

 

o své rodinné příslušníky, přátele. Pro-

to by ochota omezit co nejvíce své soci-

ální kontakty měla být co největší. Bo-

jujeme společně za životy našich spo-

luobčanů a také za to, aby nemocnice

 

a v nich pracující personál nezkolabo-

val. Přeplnění nemocnic a nedostatek

 

personálu je velký problém, který přija-

tými preventivními kroky mírníme. Dě-

láme maximum, ale chápu, že lidé jsou

 

unavení a otrávení, i já toho už mám

občas doslova „plné zuby“. Pandemie je

 

přírodní katastrofa, podobně jako po-

vodně, je potřeba se jí postavit čelem,

 

ne utíkat. Jsem ministr vnitra, nic ne-

vzdávám, to není můj styl.

 

 Zdravotnický systém a zdravotníci

 

jsou už nějakou dobu nesmírně pře-

tížení, vydávají enormní množství sil

 

na záchranu lidských životů, něko-

lik měsíců pracují opravdu na maxi-

mum, co byste jim vzkázal?

 

Předně jim obrovsky děkuji. Vážím si

všech zdravotníků, kteří se vydávají ze

 

všech svých sil a bohužel už se vysky-

tl i případ kolapsu z vyčerpání, je to

 

pro ně obrovská výzva, které čelí velmi

 

statečně. Nebýt jich, jsme dneska v ob-

rovském průšvihu. Každý jeden zdra-

votník je pro mě každodenní hrdina. Je

 

smutné, že je někteří lidé kritizují, ne-

věří jim. Konají se demonstrace, kte-

ré potenciálnímu šíření viru nahrávají.

 

Tito lidé jsou frustrovaní, ale bohužel

 

si v emocích neuvědomují, že zdravot-

níky budou jednou potřebovat, ať už

 

kvůli Covidu-19 anebo jakékoli jiné ne-

moci. Jestli nám něco koronavirová kri-

ze ukázala, pak mimo jiné právě to, jak

 

jsou zdravotníci i celý Integrovaný zá-

chranný systém nepostradatelní. Po-

děkovat je namístě také hasičům, po-

licistům i armádě, i bez nich bychom

 

to nezvládli.

 

 Je to zhruba rok od prvního lock-

downu, co je od té doby jinak? Máme

 

to nejhorší za sebou?

 

Covid je za tu dobu mnohem více roz-

šířený, už přes milion lidí se virem na-

kazilo. Šíří se nové formy viru, přibý-

vají tisíce nakažených každý den, to je

 

problém. Chci být i optimistický, má-

me vakcíny. Očkování je jedinou mož-

ností, jak koronavirus definitivně po-

razit. Vakcinace v České republice bě-

ží, očkujeme podobným tempem ja-

ko ostatní státy a dobrou zprávou je,

 

že v průběhu března a dubna budeme

 

mít k dispozici mnohem větší množ-

ství vakcín. Tím pádem budeme moci

 

očkovat ještě více. Co největším tem-

pem tak, aby společnost získala kolek-

tivní imunitu. Chci apelovat na všech-

ny, nebojte se očkovat. Jen proočková-

ní většiny populace nám zajistí, že se

 

situace zlepší a stabilizuje. Do té do-

by prosím všechny o trpělivost, dělá-

me vše pro to, abychom to společně co

 

nejdříve zvládli.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

34.5%

 

Ne

37.7%

 

Zlepšuje se to

27.8%